Algemene voorwaarden

I. ALGEMEEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het Flexen platform en op het gebruik van de Flexen website www.flexen.be. Het gebruik van Flexen (app en website) is kosteloos voor de werkzoekende en kosteloos voor de werkgever onder een gerestricteerde account. Flexen is een online platform dat er naar streeft om horeca ondernemers in contact te brengen met flexibel horeca personeel. Snelheid en kwaliteit zijn de kernwoorden die Flexen definiëren. Flexen pakt dit probleem aan op de punten waar de noden en behoeften van de sector het hoogst zijn.

Wanneer een werkzoekende een opdracht aanvaardt, stopt hierbij de bevoegdheid van het platform. Werkzoekende dient in samenspraak met de werkgever zelf de wettelijke bepalingen en wetgevingen op te volgen, zoals de arbeidsovereenkomst, Dimona en verloning. Deze Algemene Voorwaarden dienen met de vereiste aandacht te worden gelezen alvorens over te gaan tot registratie via de Flexen app/website. Iedereen die overgaat tot registratie erkent de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en begrepen, en aanvaardt de toepassing van deze Algemene Voorwaarden met inbegrip van het Privacy Statement. In geval van inbreuk op de Algemene Voorwaarden en/of het Privacy Statement kan Flexen de useraccount van de gebruiker blokkeren. Flexen behoudt zich het recht de Algemene Voorwaarden in de toekomst te wijzigen als een wijziging om economische of wettelijke gronden noodzakelijk is. De wijzigingen zijn pas van kracht voor de overeenkomst als de gebruiker met deze wijzigingen heeft ingestemd. Een afwijking op deze Algemene Voorwaarden is slechts mogelijk indien deze schriftelijk wordt overeengekomen.

II. DEFINITIES EN WERKING

Gebruikers

zoals gedefinieerd in deze Algemene Voorwaarden zijn natuurlijke personen en rechtspersonen, die zich hebben geregistreerd en waarvan de registratie is bevestigd door Flexen. Gebruikers zoals hierna bedoeld, zijn steeds zowel gebruiker-requester als gebruiker-receiver, tenzij in de gevallen waar gebruiker-requester (voor de klanten) (in het kort RQ) of gebruiker-receiver (voor de kandidaten) (in het kort RC) wordt gebruikt. Een RQ is een specifieke gebruiker die opdrachten voor kandidaten in België uitschrijft via het Flexen platform en/of app en een RC selecteert en aanvaardt via Flexen. De RQ verklaart de op hem van toepassing zijnde wetgeving en cao’s te volgen en te respecteren. De RQ zal aansprakelijk gesteld worden voor alle schade die Flexen ondervindt ten gevolge van het opgeven van valse informatie door de RQ. Een RC is een specifieke gebruiker die opdrachten bij RQ in België zoekt, selecteert en aanvaardt via de Flexen website en/of app. Een RC is verantwoordelijk voor het verkrijgen en behouden van de nodige electronische documenten om in België te werken. Indien blijkt dat de RC niet beschikt over de nodige documenten om in België te werken, ondanks dat dit zo werd aangegeven bij de gebruikersvoorwaarden, zal Flexen de gebruiker-receiver onmiddellijk blokkeren. Flexen biedt door middel van Flexen een platform aan waarop RC en RQ met elkaar in contact kunnen komen door het plaatsen, raadplegen en vastleggen van opdrachten. Tewerkstelling gebeurt steeds onder daarop toepasselijke wetgeving opgevolgd door RQ en RC. Bij de registratie is de gebruiker verplicht om juiste, actuele en volledige informatie te verstrekken. De gegevens moeten ten allen tijde actueel en juist zijn. Na registratie ontvangt de gebruiker een wachtwoord en login die de kandidaat zichzelf heeft toegewezen. De gebruiker is verplicht zijn useraccount alleen zelf te gebruiken en zijn wachtwoord geheim te houden. De gebruiker is aansprakelijk voor alle handelingen uitgevoerd bij het gebruik van zijn useraccount, tenzij de gebruiker slachtoffer is van aantoonbaar misbruik van zijn useraccount. Zodra de gebruiker er zich van bewust is dat derden toegang hebben tot zijn gegevens, of zich op enige andere manier toegang tot zijn ledenaccount hebben verschaft, dient hij dit onmiddellijk te melden aan Flexen. Flexen is bevoegd om de ledenaccount te blokkeren totdat de situatie is opgehelderd. Alle klachten betreffende de facturen moeten Flexen binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven bereiken. Na deze termijn is de klacht onontvankelijk. De RQ verklaart zich uitdrukkelijk akkoord zijn facturen via elektronische weg te ontvangen, indien er geen specifieke overeenkomst is afgesloten waarbij is bepaald dat dit per post zal zijn. Door de aanvaarding van de elektronische facturatie verbinden de partijen zich ertoe hun wettelijke verplichtingen met betrekking tot facturatie na te leven zoals onder meer vermeld in de BTW-wetgeving. Beide partijen bevestigen te voldoen aan de momenteel geldende, wettelijk gestelde eisen inzake elektronische facturatie en waarborgen integriteit, authenticiteit, leesbaarheid en niet-weerlegbaarheid van de elektronische uitgewisselde facturen. Beide partijen verbinden zich om alle betrokken diensten op de hoogte te stellen van de elektronische facturatie. Alle elektronische bestanden worden elektronisch gearchiveerd in de oorspronkelijke vorm zoals ze worden ontvangen. De elektronische facturatie wordt door beide partijen aanvaard als zijnde voor onbepaalde termijn. Prijzen vermeld via Flexen.be zijn steeds exclusief BTW. De vorderingen van Flexen zijn steeds per direct geldig. Voor betaling kan de RQ alleen gebruik maken van de bij de registratie overeengekomen en aangegeven betaalwijzen. Klant betaald altijd via de website. Dus geen cash, geen promotie/korting (tenzij schriftelijk overeengekomen met Flexen) en geen overschrijving. Enkel Visa, Mastercard of Paypall. Na betaling via het Flexen platform ontvangt RQ (ten vroegste) een dag later de bevestigingsfactuur. Indien de RQ zijn wettelijke verplichtingen of de Algemene Voorwaarden niet nakomt, heeft Flexen het recht, zonder aangesproken te kunnen worden tot de betaling van enige schadevergoeding, de lopende overeenkomsten als ontbonden te beschouwen en de account per direct te blokkeren.

III. GEBRUIKERSCONTENT

Door het beschikbaar stellen van gebruikerscontent verleent de gebruiker aan Flexen automatisch een niet-exclusieve, overdraagbare, royaltyvrije, wereldwijde en niet in de tijd beperkte licentie, met de mogelijkheid tot sublicentie, om (her)gebruik te maken van deze content, zelfs indien beschermd door enig recht, waaronder maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten. Flexen is geenszins aansprakelijk voor de naleving van deze algemene voorwaarden door de gebruikers en is ook niet aansprakelijk voor de handelingen van gebruikers of derden in strijd met deze algemene voorwaarden, enige wetsbepaling en voor enig ander onrechtmatig handelen ten aanzien van een door gebruiker beschikbaar gestelde gebruikerscontent. De gebruiker erkent dat volgende handelingen verboden zijn en verbindt er zich bijgevolg toe om ze niet te stellen:

Deze opsomming is niet-limitatief. Flexen heeft op ieder ogenblik het recht, maar niet de verplichting, om de gebruikers en de gebruikerscontent te controleren. De gebruiker aanvaardt dat Flexen alle mogelijke maatregelen mag nemen die zij nuttig acht indien zij meent dat er wordt gehandeld in strijd met de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

IV. BESCHIKBAARHEID

Hoewel Flexen alle redelijke inspanningen doet om dit te vermijden, is zij niet verantwoordelijk voor technische problemen zoals storingen, onderbrekingen of problemen met de elektronische levering van haar diensten. Flexen kan niet garanderen dat gebreken te allen tijde hersteld worden, of dat het platform of de server waarop die zich bevindt vrij is van virussen en andere besmettelijke en/of schadelijke bestanden. In geen geval kan Flexen gehouden zijn tot enige financiële of andere vergoeding. Flexen is op ieder moment, met onmiddellijke ingang en zonder motivering gerechtigd om de verlening van één of meer diensten (tijdelijk) te beperken, op te schorten of te beëindigen, het profiel van een gebruiker tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, gebruikerscontent te verwijderen en/of een waarschuwing te geven, in het bijzonder indiengebruikers in strijd met deze algemene voorwaarden handelen of indien Flexen van mening is dat de handelingen van gebruikers schade aan de gebruiker zelf, andere gebruikers, derden of Flexen kunnen toebrengen. Flexen zal hiervoor in geen geval aansprakelijk zijn.

V. TECHNISCHE SYSTEEMVEREISTEN

Om Flexen te kunnen gebruiken moet de gebruiker beschikken over een mobiele telefoon of pc, internettoegang en softwarevereisten. Onder softwarevereisten wordt verstaan Android operating system vanaf versie 4.1 en IOS operating system vanaf versie 8. Deze vereisten kunnen in de loop van de tijd opgewaardeerd worden om ondersteuning tot te voegen voor nieuwe functies en diensten.

VI. HYPERLINKEN

Er mag geen enkele link gelegd worden vanaf enige website die schade kan berokkenen aan Flexen. Hiermee worden onder meer sites bedoeld die strijdig zijn met de wetgeving, sites met onethische content,... Dit verbod is van toepassing voor elke vorm of techniek van verbinding waarbij de naam, het adres of enig ander element toebehorend aan Flexen, opgenomen of getoond wordt op een andere website of applicatie die schade berokkent aan Flexen of waardoor internetbezoekers vanaf deze website of applicatie doorverbonden worden naar Flexen.

VII. EIGENDOMSRECHTEN

Flexen behoudt alle rechten (auteursrechten, handelsnamen, merken en andere intellectuele eigendomsrechten) geassocieerd met of vertoond op Flexen. Het is verboden om eventuele aanduidingen of kennisgevingen van (intellectuele) eigendom van Flexen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te verwijderen, onleesbaar te maken, te overschrijven of te verbergen. Het is verboden om de software die op welke wijze dan ook verbonden is aan de applicatie via reverse engineering, reverse compiling of via andere wijzen te herleiden tot een door de mens leesbare vorm. De gebruiker verbindt er zich toe geen kopieën te maken of te laten maken van de Flexen software. De gebruiker verbindt er zich ook toe geen afgeleide software te creëren en de software niet te gebruiken op enige andere wijze dan door normaal gebruik van de applicatie. Niets van wat in deze algemene voorwaarden en/of op Flexen wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen of deze aan de gebruiker te verlenen. Bij inbreuk op voorgaande zal een bedrag van 1250 euro per inbreuk gevorderd worden, onverminderd het recht van Flexen om een hoger bedrag te eisen indien Flexen kan aantonen dat de geleden schade groter is dan 1250 euro.

VIII. AANSPRAKELIJKHEID

Ondanks de continue zorg en aandacht die Flexen besteedt aan de inhoud en samenstelling van haar diensten biedt zij geen enkele waarborg met betrekking tot de volledigheid, juistheid of de betrouwbaarheid van de informatie die via Flexen verkregen wordt en is zij daarvoor niet aansprakelijk. Flexen stelt via het platform een aantal RC voor aan de RQ, die op zijn beurt de definitieve selectie doet. Flexen is niet aansprakelijk voor de definitieve keuze van de RQ. Flexen is niet aansprakelijk voor gevolgschade die voortkomt uit geplaatste opdrachten. Flexen is alsook niet aansprakelijk voor enige schade te wijten aan overmacht, feiten of derden waar zij geen rechtstreekse controle over heeft. Gebruikers gaan ermee akkoord dat Flexen niet aansprakelijk is voor verlies of schade aan smartphone, tablet, computer, gegevens of computer- en telecommunicatiesystemen in gevolge het gebruik van Flexen.

IX. KLACHTENPROCEDURE

In het geval een gebruiker of een derde meent verboden content op te merken of een inbreuk op de gedragscode en de gebruiksregels, kan hij Flexen daarvan op de hoogte brengen via volgend adres: info@flexen.be. Flexen zal alle klachten ernstig nemen en onderzoeken. Flexen kan tussenkomen bij geschillen tussen gebruikers en heeft het recht om eender welke content te verwijderen, als dit materiaal in strijd is met de algemene voorwaarden of als het materiaal schadelijk is voor gebruikers, Flexen of een derde partij. Flexen heeft in haar beoordeling een discretionaire bevoegdheid en zij heeft steeds het laatste oordeel.

X.OVERDRACHT

Flexen heeft het recht alle of een deel van haar contractuele rechten en plichten aan een derde over te dragen, zonder dat de gebruiker hiervoor toestemming moet geven en zonder dat deze enige schadevergoeding kan eisen in verband met deze overdracht.

XI. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

Het gebruik van Flexen en de diensten is onderworpen aan het Belgisch recht. Eventuele geschillen omtrent het gebruik van Flexen en/of diensten behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van Dendermonde.

XII. CONTACTGEGEVENS

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of ons wilt verzoeken om inzage in of correcte en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via info@flexen.be